Beni Kedem Temple
Charleston, WV

Map

Charleston, West Virginia
Beni Kedem Temple
Charleston, WV